Disclaimer

1. Definities en opmaakgebied

Elk bezoek aan de website Android.be en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. Indien U deze vermeldingen en voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten. Voor de verdere toepassing van deze Wettelijke Vermeldingen zal naar u worden verwezen met de termen ‘U’, ‘Uw’ of ‘Bezoeker’. Alle klanten, contacten en prospecten zullen we hieronder benoemen als ‘relaties’. ANDROID NV behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze disclaimer regelmatig te consulteren.

 

2. Informatie over ANDROID NV

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door ANDROID NV met een maatschappelijke zetel aan de Broederminstraat 38-40, 2018 Antwerpen, België. ANDROID NV is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0869.682.895 en draagt als BTW-identificatienummer BE 0869.682.895.

 

3. Contact

ANDROID NV is een marketing- en communicatiebureau, te contacteren via ANDROID NV, Broederminstraat 38-40, 2018 Antwerpen, of telefonisch op + 32 3 633 99 20. Voor algemene vragen kan u ANDROID NV bereiken via het volgende e-mailadres: info@android.be.

 

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt ANDROID NV u in essentie het volgende aan:

 • Informatie over de aangeboden diensten van ANDROID NV;
 • Een overzicht van klanten in de portefeuille van ANDROID NV, voorzien van detailinformatie over gerealiseerde diensten;
• Een overzicht van gerealiseerde projecten en activiteiten door ANDROID NV, voorzien van detailinformatie over deze realisaties en onze activiteiten als marketing- en communicatiebureau;
 • Een communicatieplatform tussen u en ANDROID NV, waar u informatieverzoeken kan delen en op verschillende wijzen contact op kan nemen met ANDROID NV;
 • Verschillende digitale diensten waarmee ANDROID NV u op de hoogte wil brengen van haar diensten als marketing- en communicatiebureau.

 

5. Inbreuk op voorwaarden

Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, dan kan ANDROID NV u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande mededeling.

 

6. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ANDROID NV of rechthoudende derden. Door gebruik te maken van deze website van ANDROID NV erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van ANDROID NV. Deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto’s, maar ook voor de vormgeving van de website. Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ANDROID NV. ANDROID NV heeft het recht om de teksten en afbeeldingen op de website eenzijdig en op elk moment aan te passen, te wijzigen of te verwijderen. De teksten vormen slechts een algemene informatie en kunnen geenszins als advies gelden in concrete situaties. De mails die via de website worden verzonden zijn niet beveiligd en bezitten geen vertrouwelijk karakter. Indien de bezoeker onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, dan zal de bezoeker binnen de 48 uur de websitebeheerder schriftelijk interpelleren.

 

7. Aansprakelijkheid

De volledige aansprakelijkheid van ANDROID NV beperkt zich tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade kan u onder andere denken aan winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade. In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor ANDROID NV aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 euro. Daarnaast kan u ANDROID NV niet aansprakelijk stellen voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus.

ANDROID NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

8. Hyperlinks naar inhoud van derden

In bepaalde rubrieken bevat android.be hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. ANDROID NV is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites, ook al is er een link of hyperlink. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De uitbaters van die websites zijn de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website. Ook voor wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgevingen. De bezoeker van Android.be verzaakt aan alle rechtstreekse hetzij onrechtstreekse schade met inbegrip van gevolgschade.

 

9. Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van Android.be is de Belgische wet van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

1. Privacy

ANDROID NV hecht veel belang aan uw privacy en de correcte verwerking van uw persoonsgegevens als bezoeker. ANDROID NV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij Tom Vinken op info@android.be.

 

2. Bescherming van persoonsgegevens

ANDROID NV beschermt uw persoonsgegevens in naleving van de Europese regelgeving, in het bijzonder van Verordening 2016/679. Alle persoonlijke gegevens die u aan ANDROID NV verstrekt, worden opgeslagen op een beveiligde computerserver in Europa.

 

3. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

Via registratie- en/of contactformulieren verzamelt ANDROID NV de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer.

Bij de betreffende registratie- en contactformulieren kan u aangeven of u meer informatie wil ontvangen. Selecteer daarvoor het desbetreffende vakje. Daarnaast kan u op elk moment per e-mail laten weten dat u geen berichten meer wilt ontvangen.

 

4. Verwerkingsdoeleinden

ANDROID NV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van relaties voor klanten- en orderbeheer (o.a. om uw vragen en gegeven opdrachten te beantwoorden en uit te voeren, klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering, het verzenden van relevante informatie te sturen over producten en diensten en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

5. Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. [In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

 

6. Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de
persoonsgegevens van de relatie worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ANDROID NV verbonden zijn of met enige andere partner van ANDROID NV. ANDROID NV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

7. Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor relatiebeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

8. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van
persoonsgegevens

De relatie heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 heeft de relatie bovendien het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens te bekomen. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de bezoeker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ANDROID NV op het contactadres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens en desgewenst aanpassingen vragen.

 

9. Direct marketing

Nadat u toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor bovenstaande doeleinden, kan het nodig zijn dat deze informatie wordt doorgegeven aan bedrijven of organisaties aan wie ANDROID NV haar e-mailberichtgeving of direct marketing uit handen geeft. Mocht dit gebeuren, dan garandeert ANDROID NV dat die bedrijven voldoen aan de Algemene Verordening van Persoonsgegevens. De relatie heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

10. Heatmaps

Omdat ANDROID NV een optimale gebruikservaring nastreeft op deze website, worden anonieme gegevens bijgehouden over het gebruikersgedrag. Via heatmaps worden muisbewegingen gegenereerd die de marketingafdeling gebruikt voor het optimaliseren van de online ervaring op Android.be. Tijdens dit proces kunnen geen persoonsgegevens geïdentificeerd worden.

 

11. Overige informatie die tijdens uw bezoek aan onze site wordt verzameld

Als u Android.be bezoekt, daar pagina ́s leest of informatie downloadt, legt ANDROID NV automatisch bepaalde informatie vast over uw bezoek. Deze informatie is afkomstig van uw computer. Deze gegevens maken uw identiteit niet bekend. Ze geven slechts aan hoeveel bezoekers Android.be benaderen, en het type computer dat daarvoor wordt gebruikt. Aan de hand van deze informatie wordt de website voor alle bezoekers verbeterd, zodat volgende bezoeken nog aangenamer verlopen.
De volgende gegevens worden geregistreerd bij een bezoek aan Android.be:

 • De datum en tijd van uw bezoek;
 • Hoeveel en welke pagina‘s u tijdens een sessie bezoekt;
 • De duur van uw bezoek;
 • Uw internet-domeinnaam (uw internet service provider of het bedrijf waar u werkt)
 • Uw IP-adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen wanneer u over het web surft);
 • Uw internet-browser (bijv. Internet Explorer of Google Chrome)
 • Uw besturingssysteem (bijv. Mac OS of Windows).
 • Uw laatst bezochte website voordat u, via een link, terechtkwam op Android.be.

 

12. Gebruik van cookies en cookiebeleid

Cookies stellen ANDROID NV in staat om het apparaat te identificeren waarmee u Android.be bezoekt. De cookies zijn noodzakelijk voor een optimaal gebruik van deze website of leveren bepaalde basisfuncties.

 

13. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt gezet nadat u een website bezoekt. Via cookies is het mogelijk om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. U komt cookies veel tegen bij websites waarbij u moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat u ingelogd blijft terwijl u de site gebruikt.

 

14. Beheer van cookies:

U kan de installatie van cookies vermijden door die te weigeren via uw browserinstellingen. Daarnaast kan u al geïnstalleerde cookies altijd nog verwijderen van uw computer of mobiele apparaat. Meer informatie over het weigeren en deleten van cookies vindt u op http://cookierecht.be.

De website Android.be maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Geo-targeting cookies: Deze cookies gebruiken de informatie die uw browser verstuurt om te achterhalen in welk geografisch gebied u zich bevindt. Op die manier kan de website op de juiste manier worden weergegeven, aangepast aan uw locatie (bijvoorbeeld door de weergave in de juiste taal). Deze cookie verwerkt geen persoonlijke gegevens.
 • Registratiecookies: Deze cookies worden gebruikt bij de registratie op een website. Zij
  informeren de website of u al bent aangemeld of niet en tot welk deel van de site u toegang heeft. Vinkt u de optie ‘Onthoud mijn wachtwoord’ niet aan, dan verwijderen deze cookies zichzelf nadat u de browser sluit.
 • Social media related cookies: Deze cookies registreren het delen van artikels en pagina’s via sociale media sharing buttons. De registratie wordt gedaan door het sociale netwerk dat de button gemaakt heeft.
 • Site performance cookies: Deze cookies zorgen voor een betere website-ervaring door uw voorkeuren te onthouden. Zo hoeft u die niet telkens opnieuw in te stellen bij een volgend bezoek.
 • Site improvement cookies: Als het ontwerp van een website licht verschilt van de gebruikelijke weergave, dan wordt er op dat moment mogelijk een nieuw ontwerp getest met de A/B- testmethode. Bij deze methode krijgt u, willekeurig, 1 van de mogelijke versies van de site te zien. De site improvement cookie houdt bij hoe bezoekers op de verschillende designs reageren. Nadat de test is afgerond kunnen verbeteringen doorgevoerd worden.
 • Analytics cookies: Elke keer dat iemand een site bezoekt, genereert de web analytics software een anonieme third party analytics cookie. Deze cookies weten of een bezoeker de site al eerder bezocht heeft of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt. Bij de bezoeken daarna wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Zo kunnen de volgende data verzameld worden: het aantal unieke bezoekers, hoe vaak gebruikers de site bezoeken, welke pagina’s gebruikers bekijken en hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken. Deze informatie dient enkel voor statistische doeleinden.
 • Third party advertising cookies: Veel advertenties op websites zijn gegenereerd door derde partijen. Die derde partijen gebruiken meestal hun eigen cookies om na te gaan hoeveel mensen hun advertentie gezien hebben. De bedrijven die deze cookies aanmaken, zoals Google, hebben hun eigen privacy policy en gebruiken anonieme cookies om gebruikers de juiste advertenties te tonen tijdens hun bezoek aan een bepaalde website.

 

15. Bescherming van e-mailadressen

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw correspondentie, tenzij u toestemming heeft gegeven voor het toesturen van andere informatie.

 

16. Gegevensbescherming voor pixellabels

ANDROID NV maakt mogelijk gebruik van zogenaamde pixellabels. Dit zijn kleine grafische bestanden waarmee we het gebruik van onze websites kunnen controleren. Met behulp van een pixellabel kan onderstaande informatie worden verzameld:

 • Het IP-adres van de computer die de pagina met het label heeft gedownload;
 • De URL van de pagina waarop het pixellabel voorkomt;
 • Hoe lang de pagina met het pixellabel werd weergegeven;
 • Het type browser waarmee het pixellabel werd opgehaald;
 • Het identificatienummer van cookies die eerder op de computer zijn geplaatst;

In e-mailcorrespondentie die over HTML-mogelijkheden beschikt, kan zogenaamde opmaakdetectietechnologie worden gebruikt. Deze technologie kan op basis van pixellabels controleren of u een e-mail heeft ontvangen en geopend.

 

17. Aanvullende vragen over privacy?

U heeft het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. U heeft recht tot inzage van gegevens die ANDROID NV over u bewaart. Bovendien kan u deze informatie laten corrigeren of verwijderen. U kan ANDROID NV ook verzoeken de informatie niet te gebruiken door hiertoe geen toestemming te verlenen op het registratieformulier/ contactformulier. Als u van de hierboven vermelde mogelijkheden gebruik wil maken of als u specifieke vragen heeft die niet in deze sectie worden behandeld, kan u per post of via e-mail contact opnemen met: Tom Vinken, Broederminstraat 38-40, 2018 Antwerpen of via info@android.be.

 

18. Klacht

De relatie beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 

19. Aanpassingen

ANDROID NV behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit Privacy Statement te wijzigen.

Follow
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!